w ,

Prawa konsumenta w Anglii i w Polsce (Aktualizacja)

25 grudnia 2014 roku zmieniła się w Polsce ustawa o prawach konsumenta. Nowe przepisy wdrożyły do prawa polskiego postanowienia Rady i Parlamentu Europejskiego. Ustawa została dostosowana do przepisów obowiązujących we wszystkich krajach UE.

W walce o dyskryminację i naruszone prawa konsumenta, warto jest zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub instytucji. Przy ich wsparciu osiągniemy więcej, niż w samotnej walce.

Prawa konsumenta w Polsce

W prawie polskim, prawa konsumenta reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Pojęcie konsumenta ujmuje się w dwóch perspektywach: ekonomicznej i prawnej. Ekonomia konsumentem (inaczej spożywcą, użytkownikiem), nazywa osobę, która nabywa towary na użytek własny. Konsument jest ostatnim ogniwem w łańcuchu ekonomicznym. Ujęcie prawne, zawarte w art. 22 Kodeksu Cywilnego, zakłada, że konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą. Czynnością prawną nazywa się zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub nabycia usługi. Definicja ta weszła w życie 25 grudnia 2014 r., razem ze zmianami ustawy o prawach konsumenta.

8458660297_b12442938e_z

W doktrynie prawa i orzecznictwie (także sądowym) uważa się, że konsument jest słabszą stroną obrotu gospodarczego. Jego interesy powinny być chronione bardziej, niż interesy przedsiębiorcy. W Polsce konsumenta chroni Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz związany z nim rzecznik konsumenta.

1. UOKiK i rzecznik konsumenta

To instytucja zajmująca się ochroną praw konsumenta, a także uczciwą konkurencją na rynku. Zgodne z polskim prawem UOKiK podejmuje działania, gdy zostaną naruszone interesy konsumenta zbiorowego. Porad i pomocy w zakresie indywidualnym, udzielają miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów. Rzecznicy mają prawo być oskarżycielami publicznymi reprezentującymi konsumenta. W praktyce oznacza to, że mogą występować w naszym imieniu i reprezentować nas w sprawach wymagających interwencji.

Do kompetencji rzeczników należy:

– bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony i prawa konsumenta,

– składanie wniosków i reprezentowanie konsumenta w sprawach ochrony praw i interesów,

– współdziałanie z odpowiednimi oddziałami UOKiK, Inspekcjami Handlowymi i organizacjami konsumenckimi,

– wytaczanie powództwa oraz wstępowanie za zgodą konsumenta, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę praw i interesów.

Aby znaleźć kontakt do rzecznika właściwego dla miejsca zamieszkania, należy skorzystać ze strony internetowej UOKiK-u, www.uokik.gov.pl. Znajduje się tam m.in. wyszukiwarka instytucji udzielających pomocy konsumenckiej, przepisy prawa, wykaz urzędów, zagadnienia dotyczące ochrony konkurencji, pomoc publiczna.

2. Polscy konsumenci i przedsiębiorcy na rynku UE

14 grudnia 2014 roku, w Polsce zmieniła się ustawa konsumencka. Zmiany polegały na wprowadzeniu do prawa krajowego rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego, wyrównujących polskie przepisy dotyczące praw konsumentów. Polska dołączyła do wspólnego, unijnego rynku. Co to oznacza w praktyce? Dla konsumenta realne polepszenie jego uprawnień i, co najważniejsze – regulacja umów zawieranych na odległość, w tym przez internet. Dla przedsiębiorcy możliwość funkcjonowania na rynku krajów należących do UE.

Oto kilka najistotniejszych praw konsumenta w Polsce.

– Prawo zwrotu towaru (czyli odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży) w ciągu 14 dni, jeżeli konsument został poinformowany przez sprzedawcę o możliwości odstąpienia od umowy (zapis na stronie internetowej).

– Jeśli kupujący nie został poinformowany o możliwości wymienionej powyżej, czas na rezygnację z zakupu wynosi 12 miesięcy od daty upływu 14-to dniowej możliwości rezygnacji, czyli 14 dni + 12 miesięcy.

– Jeśli w przewidzianym ustawowo terminie kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, umowę uznaje się za niezawartą. Kupujący nie ponosi skutków rozwiązania umowy.

– Konsument jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty złożenia formularza odstąpienia zwrócić zakupiony towar sprzedawcy, natomiast ten musi w tym samym terminie zwrócić koszty poniesionego zakupu.

– Odstąpienie umowy może się odbyć drogą pisemną lub elektroniczną. (Wzór formularza zawarty jest w ustawie).

– Sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu potwierdzenie złażenia rezygnacji z towaru lub usługi.

– Konsument odpowiada finansowo za uszkodzenie zwracanego towaru (pomniejszenie zwrotu kosztów o ewentualne uszkodzenia).

UOKiK opracował stronę internetową prawakonsumenta.uokik.gov.pl, na której przybliża i wyjaśnia przepisy ustawy o prawach konsumenta. 

Prawa konsumenta w Anglii

W Anglii prawo również chroni konsumentów przy zakupie towarów i usług. Na stronie rządowej (www.gov.uk) można znaleźć informacje na temat instytucji, z którymi należy się kontaktować, gdy naruszane są prawa konsumenckie.

Podstawowe prawa konsumenta w Wielkiej Brytanii

Prawa konsumenta w UK reguluje ustawa z 2003 roku zwana Sale of Goods Act. Wedle przepisów, oferowany konsumentowi towar musi być zadowalającej jakości i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. Nie powinien mieć wad, chyba że jest sprzedawany jako uszkodzony lub „z wystawy”. Powinien być trwały i nadawać się do przeznaczonego celu. Jego faktyczny stan musi odpowiadać temu, co jest napisane w opisie produktu. W razie problemów z towarem (wady lub usterki), konsument ma prawo zażądać zwrotu poniesionych kosztów, pod warunkiem, że reklamacja zostanie złożona w ciągu dwóch tygodni. Sklepy nie powinny robić problemów ze zwrotem lub wymianą towaru. Jeśli wada towaru ujawni się w ciągu sześciu miesięcy, sklep musi udowodnić, że tej wady nie było w momencie zakupu. W przeciwnym wypadku można ubiegać się o wymianę lub zwrot. Jeśli wada produktu ujawni się w okresie do 6 lat (Szkocja 5), klient ma prawo starać się o częściową rekompensatę. Ten przepis zależy jednak od natury i trwałości produktu. Aby starać się o rekompensatę w UK klient NIE potrzebuje potwierdzenia zakupu produktu, choć jego posiadanie znacznie ułatwi procedurę.5449419190_cb46e63b6c_z

Wbrew powszechnej opinii w Wielkiej Brytanii nie ma ustawowo zagwarantowanego prawa do zwrotu zakupionego przedmiotu, jeśli towar jest dobry, a klient po prostu się rozmyślił. Jednak sklepy zwykle godzą się na to, ze względu na fakt, że zależy im na kupujących. Jeśli towar zostanie uszkodzony przez klienta, w wyniku, na przykład nieprawidłowego użytkowania, nie ma on prawa do zwrotu produktu.

Ważne: nabywając towar, konsument zawiera umowę kupna-sprzedaży ze sprzedawcą. To on musi zapewnić gwarancję na produkt. W razie reklamacji, koszty ponosi sprzedający, a nie producent. To do niego zwracamy się z roszczeniami. Pierwsze kroki klient powinien skierować do sprzedawcy, managera lub właściciela. Jeśli nie uzyska roszczeń w drodze porozumienia, zwraca się do odpowiednich urzędów lub instytucji.

1. Instytucje zajmujące się sprawami konsumenckimi w UK – Citizens Advice

Jeśli masz problemy z zakupionym towarem lub usługą albo uważasz, że twoje prawa konsumenckie zostały naruszone, skontaktuj się z biurami Citizens Advice, które bezpłatnie udzielają porad na temat praw konsumentów i pomagają rozwiązać sytuacje konfliktowe. Wykaz biur, według miejsca zamieszkania znajdziecie na stronie www.citizensadvice.org.uk. Biuro udzieli porady, wyjaśni niezrozumiałe kwestie w podpisywanych umowach, pomoże rozwiązać problem, lub skontaktuje z innymi instytucjami, zależnymi od sprawy, z którą konsument kierujecie się o pomoc.

2. Ombudsman Services i The Ombudsman Association

Ombudsman Services zajmuje się głównie interwencjami dotyczącymi problemów finansowych, tj. kredytami, ubezpieczeniami, kartami kredytowymi i sklepowymi, pożyczkami, emeryturami, przelewami, doradztwem finansowym, akcjami, funduszami powierniczymi itp. Szczegóły pracy i zakres kompetencji brytyjskiego OS znajdziecie na stronie internetowej – www.ombudsmanassociation.org

The Ombudsman Association, czyli Stowarzyszenie Rzeczników Praw Obywatelskich zrzesza rzeczników w UK. Ma charakter czysto informacyjny. Nie rozwiązuje, ani nie pośredniczy w sytuacjach konfliktowych, a jedynie kieruje do odpowiedniego rzecznika, oraz informuje o jego kompetencjach. Adres brytyjskiego OA, to www.ombudsmanassociation.org. Znajdziecie tam szczegółowe informacje dotyczące działalności stowarzyszenia.

3. The European Consumer Centre (ECC-Net)

Europejskie Centrum Konsumenckie, to sieć trzydziestu urzędów istniejących w całej Europie. Brytyjskie ECC, współfinansowane przez Departament rządu brytyjskiego dla Biznesu, Innowacji i Umiejętności (BIS), a także Komisji Europejskiej – tak, jak inne urzędy oferuje darmowe doradztwo i pomoc w transgranicznych sporach między konsumentami i przedsiębiorcami. Do kompetencji ECC należy doradztwo i informacja konsumencka, dotycząca przedsiębiorstw znajdujących się poza granicami kraju, interwencja w sporach, a także poradnictwo prawne.

Pod tymi linkami znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące ECC.

Polska: www.konsument.gov.pl,

Wielkiej Brytania: www.ukecc.net.

4. Trading Standards Departament

Odpowiednik polskiego sądu konsumenckiego. Jest ostatnim ogniwem w walce o prawa konsumenta. Jeśli nie udało się wyegzekwować roszczeń w wyżej opisanych instytucjach, istnieje możliwość wstąpienia na drogę prawną. TSD rozsądza spory w kwestii nieprawdziwego opisu towaru, sprzedaży produktów niespełniających norm bezpieczeństwa, podania nieprawidłowej ceny, dyskryminacji konsumenta.

Aktualizacja! 1 października 2015 roku nastąpiła zmiana prawa. Przeczytasz o niej tutaj: KLIK!

 

 Foto: Flickr (lic. CC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Gigantyczna kara dla firmy nękającej telefonami

Eurowizja 2017 finał. Jak głosować na Kasię Moś z Wielkiej Brytanii?