w

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu UK?

Jak rozumieć uszczerbek na zdrowiu w UK?

Osoby, którym zdarzył się wypadek w pracy, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub w miejscu publicznym i doznały uszczerbku na zdrowiu, mogą liczyć na uzyskanie odszkodowania. W jaki sposób ustalane jest prawo do rekompensaty w UK i jak starać się o odszkodowanie powypadkowe?

Jak rozumieć uszczerbek na zdrowiu w UK?

Angielskie prawo obejmuje pojęciem uszczerbku na zdrowiu zarówno szkodę fizyczną, jak np. złamana ręka, jak i psychiczną, np. stres i negatywne emocje związane ze zdarzeniem. Odszkodowanie w UK jest przyznawana za uszczerbek o charakterze przejściowym, czyli rokującym poprawę z biegiem czasu oraz trwałym – takim, który powoduje stałe zmniejszenie się możliwości lub perspektyw pokrzywdzonego.

Im poważniejszy jest uraz zdrowotny, tym na wyższe odszkodowanie można liczyć. W przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu potencjalna kwota rekompensaty to nawet kilkadziesiąt tysięcy funtów lub więcej.

Jak starać się o odszkodowanie za szkodę w wypadku?

Aby starać się o odszkodowanie przede wszystkim należy zadbać o zebranie materiału dowodowego, który pomoże ustalić przebieg zdarzenia. W zależności od tego, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia, typowymi dowodami mogą być:

  • zeznania świadków;
  • dokumentacja fotograficzna;
  • dowody rzeczowe;
  • dokumentacja lekarska (np. rachunki za usługi medyczne, konsultacje specjalistyczne i leki).

Dowody trzeba jak najszybciej zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu. Po wypadku w żadnym razie nie należy podpisywać żadnych oświadczeń (np. o uznaniu swojej winy za wypadek). W przyszłości mogłyby one utrudnić lub nawet uniemożliwić dochodzenie roszczeń. Osoby, które otrzymały do podpisu dokumenty w obcym języku, powinny niezwłocznie skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej. Powierzenie sprawy profesjonalistom zwiększa szansę na sukces. Może okazać się, że samodzielne zajmowanie się sprawą doprowadzi do wypłaty zaniżonego odszkodowania.

Co decyduje o stwierdzeniu uszczerbku na zdrowiu i przyznaniu odszkodowania?

Za wypadek uprawniający do ubiegania się o odszkodowanie rozumie się zdarzenie powodujące szkodę, o ile nie było ono skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa poszkodowanego. Do przesłanek odpowiedzialności zaliczamy:

  • działanie lub zaniechanie sprawcy;
  • uszczerbek na zdrowiu bez względu na jego stopień i trwałość;
  • związek przyczynowo-skutkowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a szkodą.

Niezależnie od tego, czy poszkodowany poniósł uszczerbek na zdrowiu, może one dochodzić zwrotu utraconych dochodów, wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją.

Jak długo można dochodzić odszkodowania w UK?

Brytyjskie prawo przewiduje 3-letni termin przedawnienia roszczeń w sprawach o odszkodowanie. Po tym czasie sprawca może uchylić się od odpowiedzialności. 

Osoby, które chcą dochodzić obrony swoich praw, powinny wybrać do współpracy doświadczoną kancelarię odszkodowawczą. Warto z wyprzedzeniem dowiedzieć się, czy stosuje ona zasadę No Win No Fee. Zgodnie z tą regułą pełnomocnik nie pobiera wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, jeżeli roszczenie odszkodowawcze klienta nie zostanie uwzględnione. Dzięki temu wiesz, że nie płacisz za prowadzenie sprawy tak długo, jak roszczenie odszkodowawcze nie zostanie uwzględnione.

samozatrudnienie w uk

Rodzinne spotkanie na letnim przedstawieniu z Teatrem TRIP – niezapomniane chwile dla dzieci!

testament w UK

Testament w UK – kompendium wiedzy